Die Gemeinde Winseler in der nationalen und regionalen Presse

Das Buch

„Die Gemeinde Winseler in der nationalen und regionalen Presse“

erschien zum 40. Jubiläum des

Syndicat d’Initiative

der

Gemeinde Winseler

Es enthält Berichte aus Zeitungen die bis weit zurück in der Geschichte reichen. Einiges, und hier ist besonders der erste Teil des Buches gemeint, wurde von den früheren Schreibern der „Hobitz“ übernommen. Der Rest stammt aus den Zeitungen, Zeitschriften, Büchern etc von anno dazumal.

Da das Buch chronologisch zusammengestellt ist, ist es ein Leichtes sich in die früheren Zeiten zurück zu versetzen.

Unterlegt ist es mit Fotos aus ehemaligen Zeiten und, zur besseren Orientierung, mit etlichen Erkennungsbildern:

Gleiches Bild -> gleiches Thema.

Es erscheint im DIN A4-Format und umfasst 550 Seiten.

Vorgestellt wurde das Buch am 7. August 2022 bei Gelegenheit der Feier des 40. Jubiläums des SIW in Nörtringen.

Preis: 50 €

Es kann auch im „Bureau de la population“ der Gemeinde Winseler, während der gewöhnlichen Öffnungszeiten, erstanden werden (Barbezahlung).

Innerhalb der Gemeinde Winseler wird das Buch ohne Aufpreis ins Haus geliefert.

Ausserhalb der Gemeinde Winseler wird es zum Preis von 60 € per Post geliefert.

Überweisungen auf das Postscheckkonto des SIW: CCPL LU34 1111 0005 0520 0000

Schumannseck « Site mémorial 1944 – 1945 »

LOGO syndicat winseler noir-blanc

Rekrutement vun neie Memberen

LOGO syndicat winseler noir-blanc

 

An de Statuten vum Syndicat d’Initiative vun der Gemeng Wanseler (SIW) aus dem Grënnungsjoer 1982 ass folgendes festgehale:

Art. 3) Le syndicat est un organisme d’intérêt communal ayant pour but de défendre et de promouvoir l’industrie touristique sur la base communale et intercommunale, il a pour but tout ce qui se rapporte à l’extension touristique en général et de promouvoir la vie culturelle.

 

Art. 4) Sa durée est illimitée, son caractère est neutre en matière religieuse et politique.

Dëst ass haut och nach ëmmer de Fall. De Syndicat d’Initiative huet keng religiéis Ausriichtung an ass fir Religiounsfräiheet oder Religiounslosegkeet. (¹)

Dat selwecht gëlt fir d’politesch Ausrichtungen. De SIW huet keng politesch Richtung an ass fir politesch Fräiheet, hien ass onparteilech. (²)

Esou wäit zu Artikel 4. vun de Statuten.

Artikel 3. seet eis, dass de Syndcat d’Initiative eng Vereenegung ass, déi am Gemengeninteresse schafft, an zwar am Sënn vum Tourismus a vun der Kultur.

 

An domadder sinn d’Limiten festgeluecht! Awer och d’Fräiheete vum Syndicat!

 

D’Limiten hu mer virdrun ënner (¹) an (²) gesinn! Mir lossen all Mënsch séng religiéis a politesch Fräiheet!

Mee soss sinn dem Syndicat d’Initiatve keng Grenzen gesaat!

Wou sinn d’Grenze vum Tourismus?

 

Wann et och schéngt, datt mir keen Tourismus an der Gemeng Wanseler méi hätten, esou ass dat nëmmen virdergrënnig wouer! Mir hunn nach kilometerweis Wanderweeër duerch eis Gemeng. Sie kënne momentan net méi vum SIW ënnerhaale ginn. Mee sie warden alleguer drop, datt si fir d’Wanderer méi interessant, méi informativ gestallt solle ginn. Mee doriwwer misst een emol eng Kéier grëndlech nodenken ….

Wou sinn d’Grenzen vun der Kultur?

D‘Kultur huet keng Grenzen! Si besteet aus der Gesamtheet vun de geeschtegen a kënschtlereschen Ausdrocksformen vun de Mënschen. Och, a besonnesch als Syndicat d’Initiative hu mer a béidem immens vill Méiglechkeeten aktiv ze sinn an ze ginn. Kucke mer nëmmen op dat kënschtlerecht, wou besonnesch Musek a Gesank, an all hire Formen grouss Rolle spillen. An dat wat d’Ausféierung wéi och d’Organisatioun vu Museksveranstaltungen uginn. Kucke mer awer och op dat geeschtlecht, wou d’Schreiwen an d’Liesen derzou gehéieren. Mat der „Hobitz“ droe mer als SIW scho säit dem Joer 1984 zum Gedächtnis vun eiser Gemeng bei. An dat soll och nach esou bleiwen!

Altersméisseg:

 

Mir sinn net gebonnen un eng Altersgrupp:

  • Mir hunn d’Méiglechkeet Organisatiounen fir d’Jugend oder mat der Jugend ze maachen.
  • Dat selwecht gelt fir de fortgeschrattenen Alter.

Mir sinn net gebonnen un en Thema:

  • Mir kënne selwer organiséieren oder mir kënnen Organisatiounen bei eis, fir d‘Leit, engagéieren.

Mat dëse Beispiller, déi nëmmen e puer vun nach weideren duerstellen, hu mer schon, esou hoffe mer wéinstens, eng kleng Grondlag geluecht fir eise Syndicat d’Initiativ. An duerfir menge mir datt et fir jidder Awunner vun eiser Gemeng, ob jonk oder al, interessant wär, dem Syndicat d’Initiative beizetrieden. Mir freeën eis op Iech.